Pri kúpe alebo predaji vozidla môže dôjsť k situácii, kedy nie ste schopní alebo nemáte čas osobne vybaviť prepis vozidla na nového majiteľa. V takom prípade môžete využiť splnomocnenie, ktoré deleguje právomoc na inú osobu na zastupovanie vás v tejto záležitosti. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, ako vystaviť splnomocnenie na prepis auta, na čo si dať pozor a aké sú práva a povinnosti zástupcu.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je písomný dokument, ktorým vlastník vozidla (splnomocniteľ) deleguje právomoc na inú osobu (splnomocnenec) na vybavenie všetkých formalít spojených s prepisom vozidla na nového majiteľa. Splnomocnenie zabezpečuje, že proces prebieha hladko a v súlade so zákonom aj v prípade, ak vlastník vozidla nemôže byť prítomný osobne.

Ako vystaviť splnomocnenie na prepis auta?

Pri vystavovaní splnomocnenia na prepis auta postupujte nasledovne:

  • Identifikácia strán: Uveďte celé meno a trvalé bydlisko splnomocniteľa (vlastníka vozidla) a splnomocnenca (osoby, ktorá má zastupovať vlastníka vozidla).
  • Popis vozidla: Uveďte základné údaje o vozidle, ako sú značka, model, rok výroby, VIN číslo a evidenčné číslo.
  • Rozsah právomocí: Presne špecifikujte, aké právomoci sú splnomocnencom udeľované, vrátane prepisu vozidla, podpisu potrebných dokumentov a komunikácie s orgánmi.
  • Platnosť splnomocnenia: Uveďte dátum začiatku a konca platnosti splnomocnenia, ak je to relevantné.
  • Podpisy a dátum: Obe strany, splnomocniteľ aj splnomocnenec, musia splnomocnenie podpísať a uviesť dátum podpisu.

Overenie splnomocnenia

V niektorých prípadoch je potrebné splnomocnenie overiť u notára alebo na obecnom úrade. Overenie zabezpečuje právnu platnosť dokumentu a zabraňuje možným sporom alebo problémom v budúcnosti.

Práva a povinnosti splnomocnenca

Splnomocnenec, ktorý dostal právomoc na prepis auta, má nasledujúce práva a povinnosti:

  • Zastupovať splnomocniteľa pri všetkých formalitách spojených s prepisom vozidla, vrátane podpisu potrebných dokumentov a komunikácie s orgánmi.
  • Postupovať v súlade so zákonom a dodržiavať pokyny splnomocniteľa.
  • Informovať splnomocniteľa o všetkých dôležitých záležitostiach týkajúcich sa prepisu vozidla.
  • Zabezpečiť ochranu osobných údajov splnomocniteľa a neposkytnúť tieto informácie neoprávneným osobám.

Zrušenie splnomocnenia

Splnomocnenie na prepis auta môže byť kedykoľvek zrušené splnomocniteľom. Ak chcete zrušiť splnomocnenie, mali by ste informovať splnomocnenca písomne a zabezpečiť, aby neboli podniknuté žiadne ďalšie kroky v mene splnomocniteľa.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý umožňuje delegovať právomoc na inú osobu, ak nemôžete byť prítomní pri procese prepisu vozidla. Pri vystavovaní splnomocnenia nezabudnite uviesť všetky potrebné informácie, špecifikovať rozsah právomocí a overiť dokument, ak je to potrebné. Majte na pamäti, že splnomocnenec má určité práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať, a že môžete kedykoľvek zrušiť splnomocnenie, ak to bude potrebné.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *